Logo Universiteit Utrecht

Handboek Natuurkundedidactiek

2.7.9 Practica

Literatuur

Achtergrond

Practicumveiligheid – De NVON-website Veilig practicum geeft informatie over onder andere (onveilige) proeven, chemische stoffen en de Arbo wet- en regelgeving. Met de checklists op de website is periodiek (eens in het jaar) te beoordelen of aan alle aspecten rond practicumveiligheid is voldaan. Er zijn onder andere checklists voor de lokalen, het werken erin, het werken met chemicaliën en de instructie van leerlingen.

Practicum – Op de website van Ecent staat een dossier ‘practicum’ met een verzameling artikelen over theoretische en praktische aspecten van practica: www.ecent.nl > dossiers > practicum.

Practicum en conceptmapping – Het artikel hieronder bespreekt een onderzoek naar de inhoud van de gesprekken die leerlingen voeren tijdens het uitvoeren van een practicum en het maken van een conceptmap (zie paragraaf 3.5.1 in het handboek): helpt de door leerlingen reeds verworven theoretische kennis hen bij het uitvoeren van de activiteit, en genereert de activiteit voor de leerlingen nieuwe theoretische kennis?

Getting PracticalGetting Practical is een in Groot Brittannië ontwikkelde cursus om docenten te helpen om praktisch werk in de bètavakken effectief vorm te geven. De cursus wordt vertaald en verder ontwikkeld om ook in het Nederlandse onderwijs (basisschool en voortgezet onderwijs) te gebruiken. Een aantal bètasteunpunten biedt de Cursus Getting Practical aan binnen hun nascholingsprogramma. Ook wordt de cursus, op verzoek, gegeven op scholen.

Praktische opdrachten en profielwerkstuk – Achtergrondinformatie over de opzet en uitvoering van praktische opdrachten en het profielwerkstuk is te vinden bij paragraaf 5.3 over Onderzoeken op deze handboekwebsite.

Lesmaterialen

Lespraktijk – Achtergrondinformatie over practicumwerkbladen, practicumverslagen en practicumbeoordeling is te vinden in de volgende stukken:

De volgende bronnen leveren inspiratie en aanvullende ideeën voor het vormgeven van (open) onderzoek door leerlingen in de onderbouw havo/vwo en het vmbo.

  • Van Os, M. (1994). Leerlingen helpen bij het doen van onderzoek. Impuls 1(4), 11-13.
  • Van Os, M. (1994). Leerlingen helpen bij het doen van onderzoek 2. Impuls 2(1), 14-17.
  • Van Os, M. (1994). Leerlingen helpen bij het doen van onderzoek 3. Impuls 2(2), 13-14.
  • Cornelisse, M. (1995). Leerlingen helpen bij het doen van onderzoek 5 – Onder­zoeksvragen stellen. Impuls 2(4), 19-20.
  • Bruijnesteijn, H. (1995). Leerlingen helpen bij onderzoek doen 6 – Een experi­ment ontwerpen. Impuls 3(2), 22-24.

Het blad Impuls was een uitgave van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) voor natuur- en scheikunde in de basisvorming.

Practicumwerkbladen – De in enkele cursusactiviteiten genoemde practicumwerkbladen staan onder de volgende links:

Hulpmiddelen – Enkele algemene – naar eigen inzicht aan te passen – hulpmiddelen voor de verslaginstructie en verslagbeoordeling staan onder de volgende links:

Cursusactiviteiten